Czym kierować się przy wyborze walizki? - podróż samolotem i autokarem

Szeroki wybór walizek u naszych partnerów

Sezon waka­cyjny zbliża się wiel­kimi kro­kami i jest to ide­alny czas na odwie­dze­nie nowych miejsc, pozna­nie kul­tur, inte­re­su­ją­cych ludzi oraz speł­nia­nie marzeń. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­ramy się w podróż auto­ka­rem lub samo­lo­tem, warto zaopa­trzyć się w ten jeden przedmiot, który spraw­dzi się w każ­dej sytu­acji.

 

Z tego porad­nika dowiesz się jak dobrać odpo­wied­nią walizkę, aby oszczę­dzić pie­nią­dze, zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzyko nie­po­ro­zu­mień na lot­ni­sku i w pełni cie­szyć się z urlopu waka­cyj­nego.

 


Ide­alna walizka - wszystko, co powi­nie­neś wie­dzieć przed zaku­pem

Każda wyprawa jest inna i wymaga indy­wi­du­al­nego podej­ścia, zapla­no­wa­nia, a przede wszyst­kim przy­go­to­wa­nia. W pierw­szej kolej­no­ści należy okre­ślić cel i dłu­gość wycieczki, co ma wpływ na rodzaj bagażu. Krótka eska­pada pozwala na wypo­sa­że­nie się w tak zwany bagaż pod­ręczny, który zmie­ści się do luku baga­żo­wego nad gło­wami pasa­że­rów lub pod sie­dze­niem fotela.

Koniecz­ność posia­da­nia bagażu reje­stro­wa­nego wiąże się z więk­szą ilo­ścią aspek­tów do prze­my­śle­nia. Lot samo­lo­towy składa się z wielu szcze­gó­ło­wych pro­ce­dur, które doty­czą także naszych pakunków. Walizka ulega czę­stemu prze­miesz­cza­niu oraz ma kon­takt z wie­loma oso­bami i wła­śnie dla­tego tak ważny jest solidny mate­riał, z któ­rego jest wyko­nana. Co wię­cej, zda­rzają się rów­nież sytu­acje kra­dzieży wła­sno­ści pasa­że­rów. Dobrym roz­wią­za­niem jest uży­cie moc­nych zabez­pie­czeń, które odstra­szą poten­cjal­nego zło­dzieja. Reno­mo­wane firmy ofe­rują asor­ty­ment, który łączy wszyst­kie nie­zbędne cechy dobrej walizki.

Nie­za­leż­nie od rodzaju bagażu, z któ­rym będziemy się prze­miesz­czać, konieczna jest zna­jo­mość limi­tów baga­żo­wych wybra­nego prze­woź­nika. Ma to zna­cze­nie eko­no­miczne oraz pozwala na unik­nię­cie przy­krych kon­se­kwen­cji przed wylo­tem.

Chec­kli­sta podróż­nego:

 • wymiary bagażu,
 • rodzaj mate­riału,
 • zasto­so­wane zabez­pie­cze­nia,
 • pole­cane firmy.

 

Wszystko spraw­dzone? No to w drogę!

 

Wybór walizekWaga, wymiary i limity

Kon­se­kwen­cje nie­do­sto­so­wa­nia się do ogra­ni­czeń zwią­za­nych ze spe­cy­fi­ka­cją roz­mia­rów bagażu pod­ręcz­nego i reje­stro­wa­nego mogą być bar­dzo dotkliwe. Łagodny wariant wska­zuje na obo­wią­zek doko­na­nia nad­pla­no­wa­nych opłat lot­ni­sko­wych, które nie­stety nie należą do niskich i mogą sta­no­wić nawet dużą część war­to­ści samego biletu. Inna waria­cja prze­wi­duje cof­nię­cie całego naszego bagażu.

Będąc świa­do­mym powyż­szych ostrze­żeń, pierw­szym kro­kiem jest dokładne spraw­dze­nie limi­tów baga­żo­wych, które zwią­zane są z wybraną przez nas linią lot­ni­czą. Ryanair ofe­ruje pasa­że­rom 1 sztukę dar­mo­wego bagażu w postaci ple­caka lub nie­wiel­kiej torby, gdzie waga nie może prze­kra­czać war­tość 10 kilo­gra­mów, a mak­sy­malne wymiary wyno­szą 40 × 25 × 20 cen­ty­me­trów. Warto pamię­tać, że taki paku­nek musi zmie­ścić się pod sie­dze­niem osoby przed nami. Jeżeli pla­nu­jemy dłuż­szy wyjazd, irlandz­kie linie lot­ni­cze ofe­rują wariant z ogra­ni­cze­niem do 20 kilo­gra­mów i wymia­rami wyno­szącymi 81 cen­ty­me­trów wyso­ko­ści, 119 cen­ty­me­trów sze­ro­ko­ści oraz 119 cen­ty­me­trów głę­bo­ko­ści. Każdy kolejny kilo­gram kosz­tuje 11 EUR dodat­ko­wych kosz­tów, ale wyłącz­nie do limitu 32 kilo­gra­mów.

Rów­nież Wiz­zair ofe­ruje jedną sztukę bagażu pod­ręcz­nego w for­mie małego ple­caka, torby na lap­topa lub dam­skiej torebki. Także w tym wypadku bagaż musi zmie­ścić się pod fote­lem przed naszymi oczami, a wymiary wyno­szą 40 × 30 × 20 cen­ty­me­trów. Limit wagi wynosi 10 kilo­gra­mów. Bagaż reje­stro­wany dostępny jest w trzech warian­tach cięż­ko­ści, czyli 10 oraz 20 i 32 kilo­gramy. Rozmiar takiej walizki nie może prze­kra­czać 171 cen­ty­me­trów dłu­go­ści, 119 cen­ty­me­trów wyso­ko­ści, a także 149 cen­ty­me­trów sze­ro­ko­ści.

Dobrym roz­wią­za­niem jest zakup zestawu 3 stan­dar­do­wych wali­zek o naj­po­pu­lar­niej­szych wymia­rach (mała, śred­nia, duża). Bagaż o naj­mniej­szej pojem­no­ści spraw­dzi się do wszel­kiej zawar­to­ści, którą chcemy mieć zawsze przy sobie. Dwie więk­sze opcje służą do upo­rząd­ko­wa­nego i bez­piecz­nego prze­cho­wy­wa­nia rze­czy nie­odzow­nych dla naszej wycieczki.

Posia­da­nie takiego kom­pletu uła­twi rozpozna­nie wła­sno­ści pod­czas ocze­ki­wa­nia przy taśmie baga­żo­wej z uwagi na podobną lub iden­tyczną kolo­ry­stykę oraz motyw. Co wię­cej, poza sezo­nem walizki nie zaj­mują dodat­ko­wego miej­sca, gdyż wszyst­kie zmiesz­czą się w tę o naj­więk­szych roz­mia­rach. Rów­nież aspekty eko­no­miczne wska­zują na oszczęd­ność dzięki doko­na­niu zakupu w zesta­wie, a także jed­nej opła­cie za dostawę.

Wybieraj z szerokiej oferty topowych marek

 

Który mate­riał wybrać i jak zabez­pie­czyć walizkę?

Odpo­wiedź na to pyta­nie zależy od wielu czyn­ni­ków i pre­fe­ren­cji przy­szłego użyt­kow­nika. Dobór odpo­wied­niego mate­riału jest uwa­run­ko­wany czę­sto­tli­wo­ścią użyt­ko­wa­nia, poten­cjal­nymi warun­kami atmos­fe­rycz­nymi, moż­li­wo­ścią uszko­dzeń oraz ryzy­kiem kra­dzieży. Wyróż­niamy trzy główne typy:

 • Mięk­kie - dużą zaletą jest tutaj koszt zakupu, a także mała waga. Osoby decy­du­jące się na ten model cenią rów­nież znaczną ela­stycz­ność, która ozna­cza moż­li­wość umiesz­cze­nia więk­szej ilo­ści asor­ty­mentu, niż wska­zuje na to obję­tość. Główna wada cha­rak­te­ry­zuje się bra­kiem odpor­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści na wszel­kiego rodzaje uszko­dze­nia mecha­niczne oraz warunki pogo­dowe.
 • Twarde - jest to wybór dla osób wyma­ga­ją­cych, które odby­wają wiele podróży, zwłasz­cza lot­ni­czych. Prio­ry­te­tem jest solid­ność kon­struk­cji, a jest to moż­liwe dzięki wyko­rzy­sta­niu ter­mo­pla­stycz­nych surow­ców (poli­wę­glan, włókno szklane, poli­pro­py­len). Minu­sem jest brak moż­li­wo­ści for­mo­wa­nia kształtu oraz naprawy ewen­tu­al­nych defor­ma­cji.
 • Pół­twarde - wariant pośredni, który sta­nowi kom­pro­mis pomię­dzy wyżej wymie­nio­nymi for­mami. Dzieje się tak za sprawą spe­cjal­nego two­rzywa (EVA), które wyka­zuje pewne cechy ela­stycz­no­ści, ale przy zacho­wa­niu twar­do­ści i sztyw­no­ści całego szkie­letu.

W celu zabez­pie­cze­nia naszego dobytku warto wypo­sa­żyć się w ele­menty zabez­pie­cza­jące. Popu­lar­nym roz­wią­za­niem jest zasto­so­wa­nie kłó­dek, ale tylko te pro­fe­sjo­nalne mogą zagwa­ran­to­wać pewien poziom bez­pie­czeń­stwa. Ist­nieją sytu­acje, gdy funk­cjo­na­riu­sze pra­cu­jący na lot­ni­skach chcą spraw­dzić zawar­tość bagażu i w tym celu zmu­szeni są do wyeli­mi­no­wa­nia takiego ele­mentu. Możemy tego unik­nąć za pomocą kłó­dek z sys­te­mem TSA, ponie­waż osoby upo­waż­nione mają dostęp do spe­cjal­nych klu­czy, które otwie­rają tego typu zabez­pie­cze­nia. Cie­ka­wym roz­wią­za­niem dla bagażu, przy któ­rym nie ma moż­li­wo­ści zamon­to­wa­nia wcze­śniej wymie­nio­nego komponentu, jest sta­lowa siatka nakła­dana na paku­nek, a całość zamyka się wła­śnie solidną kłódką.

 

Spraw­dzony zakup

Podróże i prze­miesz­cza­nie się w róż­nych celach jest wręcz nie­od­łącz­nym ele­men­tem każ­dego czło­wieka, dla­tego na rynku nie bra­kuje pro­du­cen­tów ofe­rujących sze­roki asor­ty­ment akce­so­riów. Pod­czas wyprawy z pew­no­ścią doświad­czymy róż­nych utrud­nień, dla­tego walizki nie powinny być źró­dłem dodat­ko­wych nie­po­ro­zu­mień i stresu. W tym celu warto sko­rzystać z usług spraw­dzonych marek, któ­rych towar będzie nam słu­żył przez wiele sezo­nów.

 

 • Możemy do nich zali­czyć takie firmy:
 • Sam­so­nite
 • Pac­safe
 • Ame­ri­can Touri­ster
 • Puc­cini
 • Och­nik
 • Vic­to­ri­nox

Pod­su­mo­wa­nie

Na wybór odpo­wied­niej walizki składa się wiele aspek­tów. Warto poświę­cić tro­chę czasu i prze­ana­li­zo­wać oso­bi­ste potrzeby, a także warunki, w któ­rych funk­cjo­no­wać będzie przy­szły naby­tek. Naj­waż­niej­sze walory, doty­czące wytrzy­ma­ło­ści, odpor­no­ści na ele­menty zewnętrzne, a także zabez­pie­cze­nie, z pew­no­ścią znaj­dziemy w waliz­kach reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów.