Regulaminy i polityka prywatności

samoloty

Regulamin samoloty

autokary

Regulamin autokary

pociągi

Regulamin pociągi

hotele

Regulamin hotele

Zapoznaj się z poszczególnymi regulaminami

Regulamin linii lotniczych, kolei i hoteli

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa prawne zasady i reguły korzystania z „Systemu Rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych poprzez Serwis oraz w ramach Biura Obsługi Klienta (BOK) w zakresie usług: rezerwacji i zakupu biletów kolejowych, biletów lotniczych oraz noclegów.
1.2. Właścicielem Serwisu jest Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska Spółka Cywilna z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, posiadająca numer NIP 911-190-55-42 oraz numer REGON 020265125, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
1.3. Operatorem Serwisu w zakresie udostępnienia usług rezerwacji i zakupu biletów kolejowych, biletów lotniczych oraz noclegów jest TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229, NIP 675-13-45-369, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, oferujący Użytkownikom końcowym usługi w zakresie informacji i rezerwacji podróży – zwany dalej TravelTECH.
1.4. Korzystanie z Systemu Rezerwacji oraz BOK dostępnego pod numerami telefonów oraz adresem poczty elektronicznej wskazanych w Serwisie, jest możliwe pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja ta jest jednocześnie oświadczeniem woli i pociąga za sobą prawne zobowiązania pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu.
1.5. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania niniejszego Regulaminu, jego odtwarzania, kopiowania i utrwalania z wyłączeniem możliwości jego komercyjnego użycia.
1.6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.7. W zakresie usług rezerwacji i zakupu biletów lotniczych przewoźników lotniczych zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Lotniczego (IATA) – Przewoźnicy IATA, Operator serwisu działa jako subagent podmiotów działających na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Przewoźnikami IATA jako agent tych przewoźników.
1.8. W zakresie usług zakupu biletów lotniczych przewoźników lotniczych nie zrzeszonych w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Transportu Lotniczego (IATA) – Przewoźnicy nonIATA, Operator serwisu działa jako podmiot przekazujący oświadczenie woli Użytkownika, działającego w zamiarze zawarcia umowy przewozu z Przewoźnikiem nonIATA.
1.9. W zakresie usług rezerwacji miejsc noclegowych, Operator serwisu działa jako podmiot przekazujący oświadczenie woli Użytkownika, działającego w zamiarze zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych z konkretnym Podmiotem świadczący usługę noclegową.
1.10. W zakresie usług rezerwacji i zakupu biletów kolejowych, Operator serwisu działa jako podmiot przekazujący oświadczenie woli Użytkownika, działającego w zamiarze zawarcia umowy przewozu z konkretnym przewoźnikiem kolejowym.
1.11. Rezerwacja i zakup poszczególnych usług oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych w Systemie Rezerwacji, jest operacją jednostkową i podlega warunkom, regulaminom i przepisom określonym przez te podmioty.

2. Słownik pojęć

2.1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z Systemu Rezerwacji lub BOK. Użytkownik może być także określany jako Pasażer, Klient, Odbiorca.
2.2. Serwis – portal internetowy o nazwie TRANSPOMAT prowadzony pod jednym z następujących adresów: www.transpomat.pl; transpomat.com lub transpomat.ru wraz z innymi domenami będącymi własnością Właściciela Serwisu tj. Mirosława Nikolin, Lecha Sozańskiego, Joanny Nikolin, Jolanty Sozańskiej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska Spółka Cywilna z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, posiadająca numer NIP 911-190-55-42 oraz numer REGON 020265125, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), udostępniający informacje na temat transportu zbiorowego oraz usług hotelowych.
2.3. System Rezerwacyjny – element Serwisu umożliwiający rezerwację i zakup biletów lotniczych i kolejowych wybranych przewoźników a także usług wynajmu noclegów.
2.4. Przewoźnik – polskie lub zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe, wykonujące licencjonowany przewóz osób na terenie Polski lub innych krajów w tym linie lotnicze oraz przewoźnicy kolejowi.
2.5. Podmiot świadczący usługi noclegowe – podmiot krajowy lub zagraniczny zajmujący się wynajmem miejsc noclegowych m.in. w hotelach, pensjonatach i apartamentach oraz świadczący w obrębie zarządzanych obiektów usług z tym związanych.
2.6. Podmiot świadczący usługę – Przewoźnik lub podmiot świadczący usługi noclegowe
2.7. Elektroniczny instrument płatniczy – każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego, przelew onlne lub kartę płatniczą.
2.8. Karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy, pozwalający na jednoznaczną identyfikację wydawcy oraz upoważnionego posiadacza, uprawniający do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).
2.9. Operator płatności – podmiot zewnętrzny, uprawniony i zajmujący się przetwarzaniem danych w celu umożliwienia dokonania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub karty płatniczej.

3. Odpowiedzialność Użytkownika za korzystanie z Serwisu i w szczególności Systemu Rezerwacji

3.1. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań, a także że jest świadom odpowiedzialności za własne czynności wynikające z korzystania z Systemu Rezerwacji.
3.2. Użytkownik oświadcza, iż korzysta z Systemu Rezerwacji w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność, a w przypadku działania w imieniu osoby trzeciej, że posiada ważne w świetle prawa upoważnienie i ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego granic.
3.3. Użytkownik oświadcza, iż będzie korzystał z Systemu Rezerwacji osobiście i bezpośrednio, wyłącznie w celu i zakresie zakupu biletu lub złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych w Serwisie usług, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych. W szczególności zabronione jest:
• pobieranie (w tym także automatyczne), dalsze rozpowszechnianie w dowolnej formie i dowolnym kanałem, przetwarzanie w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie,
• używanie Systemu Rezerwacji lub prezentowanych w nim treści w jakimkolwiek celu niezwiązanym z planowaną podróżą,
• podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do przeciążenia Systemu Rezerwacyjnego, łamania i obchodzenie wprowadzonych w systemie zabezpieczeń,
• modyfikowanie, fałszowanie danych czy dokumentów na jakimkolwiek etapie procesu rezerwacji, zakupu i płatności.
3.4. W celu dokonania rezerwacji i/lub zakupu oferowanych w Serwisie usług Użytkownik powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Wszelka komunikacja między Serwisem a Użytkownikiem będzie odbywać się za pośrednictwem wskazanego przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej.
3.5. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi, dokonywanie rezerwacji z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego upoważnienia oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane usługi przy użyciu m.in. fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez upoważnienia. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania

4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1. Operator serwisu informuje, że nie gwarantuje iż wyniki uzyskane i prezentowane Użytkownikowi w procesie wyszukiwania są aktualne i przedstawiają opcje możliwe do rezerwacji i/lub zakupu. Jednocześnie zwraca uwagę, iż w Systemie Rezerwacyjnym, a także w innych systemach wyszukiwania biletów należących do podmiotów trzecich, mogą pojawiać się inne oferty usług analogiczne do wyszukiwanych przez Użytkownika. Uzyskanie wyników wyszukiwania, do chwili zakupu wybranej oferty (tj. rezerwacji usługi i jej opłacenia w Systemie Rezerwacji) nie stwarza po żadnej ze stron obowiązku zawarcia umowy przewozu czy jakiejkolwiek innej umowy w zakresie zakupu biletu lub zakupu innych usług u podmiotów realizujących usługi prezentowane w Systemie Rezerwacyjnym.
4.2. Stronami umowy przewozu lub wykonania jakiejkolwiek innej oferowanej poprzez System Rezerwacyjny usługi jest zawsze konkretny Podmiot świadczący usługi oraz Użytkownik. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ponosi zawsze konkretny Podmiot świadczący usługę. Nazwa Podmiotu świadczącego usługę jest udostępniana Użytkownikowi każdorazowo w trakcie procesu rezerwacji, przed momentem finalnego zakupu jak i po w rezerwacji oraz na wystawionym bilecie/voucherze. Realizacja usługi oraz rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom Podmiotów świadczących usługi.
4.3. Operator serwisu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Systemu Rezerwacji będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym podmiotów trzecich, jak również że rezultat wyszukiwań sprosta oczekiwaniom co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Dane udostępniane w Systemie Rezerwacyjnym są zmienne w czasie oraz uzależnione od aktualnej oferty podmiotów trzecich, a ceny nie są gwarantowane do chwili wykupienia usługi na zasadach określonych przez te podmioty.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu tj. Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska Spółka Cywilna z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, posiadająca numer NIP 911-190-55-42 oraz numer REGON 020265125, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
5.2. Właściciel serwisu powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi serwisu w zakresie rezerwacji i zakupu następujących usług w Systemie Rezerwacji: biletów kolejowych, biletów lotniczych oraz noclegów jest TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 14, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229 (kontakt do działu ochrony danych osobowych – adres email iod@traveltech.pl).
5.3. Administratorami danych osobowych przekazanych w celu realizacji rezerwowanych i zakupionych przez Użytkownika usług są podmioty trzecie (Podmioty świadczące usługi). Podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu dokonania płatności są:
• dla płatności kartami kredytowymi – SIX Payment Services (Europe) S.A. z siedzibą rejestrową pod adresem 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luksemburg, działająca w Polsce za pośrednictwem oddziału: SIX Payment Services (Europe) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367560, NIP: 1070017360. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni SIX Compilance, Hardturmstrasse 201, 8005 Zurich, Szwajcaria – adres email: dataprotection@six-group.com
• płatność online – DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, NIP 6342661860.
5.4. Podanie danych do realizacji procesu płatności jest niezbędne w celu skutecznej rezerwacji i zakupu usługi, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.
5.5. Operator serwisu oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników są chronione oraz przetwarzane i udostępniane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w konkretnych celach, jawnie przedstawionych i dozwolonych prawnie:
5.5.1. umożliwienie procesu rezerwacji i zakupu usług – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom realizującym usługę, oraz przechowywane przez Operator serwisu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z zastrzeżeniem, iż gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi, po upływie 180 dni od daty ich rejestracji w Systemie Rezerwacyjnym dane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń;
5.5.2. umożliwienie realizacji procesu płatności – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom obsługującym proces płatności, a po upływie 180 dni od daty dokonania transakcji (bez względu na jej wynik) zostaną przez Operator serwisu zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń;
5.5.3. analiza danych w celu wykrycia niedozwolonych działań Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu Europodróże – dane są przetwarzane przez Operator serwisu do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń lub do 180 dni od daty rejestracji danych (w zależności od tego co nastąpi później). Po tym czasie zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń;
5.5.4. realizacja obowiązków publicznoprawnych – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom ustawowo uprawnionym, do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
5.5.5. realizacja obowiązków wskazanych w RODO – dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie identyfikacji i weryfikacji osoby zgłaszającej żądania, do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
5.5.6. realizacja celów marketingowych – dane są przetwarzane w celu prezentowania spersonalizowanej oferty usług lub reklamy, do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie do obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
5.5.7. przesyłanie newslettera – dane będą przetwarzane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika dodatkowej zgody podczas podawania adresu email, do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu wyłącznie do obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
5.6. Podczas procesu rezerwacji Użytkownik poproszony będzie o podanie informacji zawierających m.in. imię, nazwisko, płeć oraz wiek pasażerów niezbędnych do założenia rezerwacji i wystawienia biletu lub voucheru, a także danych kontaktowych jak adres, adres e-mail i telefon, wymaganych w celach ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem. Dane te zostaną przekazane od systemów rezerwacji podmiotów trzecich będących wykonawcami usługi. Użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i udostępnianie powyższych danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia realizacji kupowanych usług. Zakres danych koniecznych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w trakcie procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5.7. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych związanych z tematyką Serwisu. Odpowiednie oświadczenie woli Użytkownik może złożyć w momencie rejestracji w Serwisie swojego adresu mailowego. Użytkownik, w każdej chwili może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres ochrona.danych@transpomat.pl lub klikając w link wypisu, znajdujący się w każdej w wysyłanych przez Serwis wiadomościach o treści marketingowej.
5.8. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

6. Składanie rezerwacji, zakupu biletu, formy płatności i dostarczenie biletu oraz faktur

6.1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację lub zakup wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
6.2. Przeprowadzenie procedury rezerwacji lub zakupu usługi nie jest jednoznaczne z faktycznym zakupem wybranej usługi do momentu wystawienia przez Operatora serwisu biletu lub voucheru, nawet w przypadku gdy Użytkownik otrzymał potwierdzenie rezerwacji lub dokonał płatności. Operator serwisu sugeruje do powstrzymania się Użytkownika przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji (w tym zakupowych) na podstawie danych otrzymanych w potwierdzeniu rezerwacji do momentu otrzymania biletu lub voucheru.

Potwierdzenie zapytania

6.3. W trakcie procesu rezerwacji Użytkownik, otrzymuje informację o szczegółach wybranej opcji przejazdu, przelotu lub noclegu, cenie, opłacie transakcyjnej pobieranej przez Operatora serwisu z tytułu udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu oraz formie płatności. Uwaga – cena usługi jak i wysokość opłaty transakcyjnej jest zmienna w czasie oraz zależna od wybranej opcji usługi czy połączenia, a w niektórych przypadkach opłata transakcyjna może nie być naliczana. Cena usługi wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Cena usługi nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Operatora Serwisu. Usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta w cenie dostępnej w momencie dokonania zapłaty lub w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym w momencie wystawienia biletu lub voucheru.
6.4. Użytkownik przed zatwierdzeniem rezerwacji i dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do Systemu Rezerwacji, w zależności od typu usługi:
6.5. wybranego połączenia (w tym stacji wyjazdowej i docelowej, klas, dat i godzin odjazdu i przyjazdu), informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji oraz warunków zwrotu/wymiany biletu.
6.6. wybranego noclegu (w tym lokalizacją obiektu, dat pobytu, standardu obiektu i ewentualnie pokoju, dodatkowych usług), informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia usługi w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji oraz warunków zwrotu/wymiany voucheru.

Zakup usługi

6.7. Użytkownik może dokonać zakupu usługi pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu usługi, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia i przysługującymi Użytkownikowi ulgami oferowanymi przez Przewoźników. Na cenę transakcji składają się: opłata za usługę, bezzwrotna opłata transakcyjna za udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu oraz opłata za doręczenie biletu bądź voucheru (w przypadku biletów lub voucherów papierowych dostarczanych do Użytkownika).
6.8. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, Operator serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub braku takiej potrzeby, Operator serwisu dokonuje rezerwacji zgodnej ze zgłoszeniem, a w przypadku wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie usługi oraz innych dodatkowych opłat także zakupu usługi.
6.9. Jeżeli podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie, przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
6.10. Na niektórych trasach usługa przewozu może być częściowo realizowana innymi środkami transportu, np. autobusami (m.in. w Szwajcarii) – taka informacja wskazywana jest bezpośrednio w opisie pociągu, zamiast napisu: „Train 12345”, napis „Car”.
6.11. Operator serwisu zaleca ostrożność w zamawianiu połączeń z przesiadkami z krótkim odstępem czasu, wskazując, iż istnieje ryzyko opóźnień połączeń realizowanych przez przewoźników.
6.12. Operator serwisu zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem, zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, na które Operator serwisu nie ma wpływu.
6.13. Operator serwisu nie gwarantuje, iż cena usługi podana podczas procesu rezerwacji pozostanie niezmieniona do momentu jej faktycznego zakupu. W przypadku zmiany ceny Operator serwisu skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów zakupu usługi w nowej cenie. W przypadku takiej zmiany ceny Użytkownik może odstąpić od zakupu usługi.

Formy płatności

6.14. Akceptowane są następujące formy płatności za bilety zakupione w Serwisie:
• płatność przelewem
• płatność przelewem online
• płatność kartą kredytową
6.15. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za usługi rezerwowane w Serwisie z wyprzedzeniem co do daty ważności rezerwacji lub daty wyjazdu (w zależności co nastąpi wcześniej) co najmniej 7 dni roboczych.
6.16. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek: TravelTECH Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 14, 31-864 Kraków, ING Bank Śląski, nr konta(IBAN): 30 1050 1445 1000 0090 8038 3681.
6.17. W tytule przelewu należy wpisać: Rezerwacja nr XXXXXXX, gdzie X oznacza numer rezerwacji. Bilety lub vouchery za zakupione przez Użytkownika usługi opłacane przelewem wystawiane są przez Operatora serwisu nie później niż w następnym roboczym po dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet została zaksięgowana na ww. rachunku. Księgowanie następuje w dni robocze do godziny 16:00. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. Użytkownik nie może wnosić roszczeń wobec Operatora serwisu za to, że nie wystawił biletu w związku z opóźnieniem przelewu z rachunku bankowego Użytkownika.
6.18. Niektóre taryfy zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 godzin lub krótszym. Niektóre taryfy muszą też zostać wykupione na stałą liczbę dni przed wyjazdem podróżą, np. 7 dni; 14 dni itd. Niedotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Operatora serwisu ponad okresy wskazane w zamówieniu biletu.
6.19. Zapłaty przelewem online lub kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem uprawnionych Operatorów Płatności. W przypadku gdy w trakcie procesu rezerwacji Użytkownik wybierze taką formę płatności za usługę, po uzupełnieniu danych osobowych oraz potwierdzeniu warunków regulaminu zostanie przekierowany do strony Operatora Płatności gdzie dokona zapłaty. Porzucenie procesu zakupu na tym etapie nie skutkuje obowiązkiem zapłaty ani nie pociąga za sobą faktycznego zakupu usługi. Po poprawnie przeprowadzonym procesie płatności Użytkownik zostanie przekierowany do Serwisu, gdzie zostanie wyświetlone potwierdzenie zakupu usługi.
6.20. W przypadku płatności przelewem online lub kartą kredytową, w zależności od Podmiotu świadczącego usługę, bilet lub voucher zostanie wystawiony natychmiast lub do końca następnego dnia roboczego.

7. Forma i dostarczenie zakupionego biletu/voucheru

7.1. Dostępne formy biletu lub voucheru określają Podmioty świadczące usługi i są one uwidocznione w trakcie procesu rezerwacji:
7.1.1. bilet/voucher w formie elektronicznej – są generowane automatycznie i dostarczane przez Serwis w postaci wiadomości email na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach, np. bilety na pociągi Thalys, dostarczane są w osobnym mailu bezpośrednio od przewoźnika. Uwaga – bilet/voucher wysłany w formie elektronicznej uznaje się za dostarczony w momencie poprawnego zakończenia transmisji danych związanej z wysyłką wiadomości email po stronie infrastruktury Operatora serwisu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie odnaleźć wiadomości wysłanej z Serwisu, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić wszelkie foldery używanego klienta pocztowego, w których gromadzi wiadomości niepożądane (SPAM) a następnie skontaktować się z BOK w celu zmiany adresu email na jaki zostanie ponowiona wysyłka biletu.
7.1.2. bilet drukowany na stacji kolejowej – Użytkownik w celu skorzystania z tej opcji w przypadku jej dostępności zobowiązany jest do odpowiednio wcześniejszego przybycia na stację kolejową i postępowania wg instrukcji otrzymanej w wiadomości email przesłanej przez Serwis Użytkownik powinien wydrukować bilet najpóźniej 30 minut przed odjazdem pociągu. Bilety wydrukowane na stacji muszą być walidowane na peronie/dworcu przed wejściem do pociągu, którego dany bilet dotyczy. W przypadku kilku biletów na różne pociągi – nie wolno ich walidować na pierwszej stacji, lecz należy je skasować na każdej stacji osobno, przed wejściem do pociągu. Bilet po wydrukowaniu na stacji jest bezzwrotny i niewymienialny. Zaleca się wydrukowanie wszystkich biletów na pierwszej stacji z uwagi na fakt, iż na innej stacji może nie być takiej możliwość lub czas przewidziany na przesiadkę może nie być wystarczający do dokonania tej czynności.
7.1.3. bilet/voucher w formie papierowej – dostarczany na wskazany przez Użytkownika adres jako przesyłka kurierska. W zależności od kraju adresata, bilet może być dostarczany do 3 dni roboczych (na terytorium Polski) do nawet 5 (poza terytorium Unii Europejskiej) od momentu jego wystawienia.
7.2. Forma, w jakiej dostępny jest konkretny bilet, określana jest przez Podmiot świadczący usługi. Nie ma możliwości ponownego wystawienia biletu wydrukowanego na stacji lub papierowego biletu doręczonego przez kuriera. Użytkownik odpowiada za posiadanie ważnego wydrukowanego biletu podczas podróży. Bilety lub vouchery elektroniczne wysyłane mailem mogą być drukowane wielokrotnie, ale obowiązkowo należy je posiadać w pociągu w formie drukowanej wraz ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość pasażera.

8. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika lub podmiotu świadczącego usługi noclegowe

8.1. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez Podmiot świadczący usługi w rezerwacjach Użytkowników Serwisu bez jego udziału. Informacje te będą przesyłane do Użytkownika tylko w przypadku uzyskania ich od Podmiotu świadczącego usługę. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Podmioty świadczące usługę, Użytkownik winien kierować do tego podmiotu.
8.2. Przewoźnicy kolejowi ponoszą odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
8.3. Przewoźnicy lotniczy (przewoźnicy IATA i nonIATA) ponoszą odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu lotniczym.
8.4. Pozostałe Podmioty świadczące usługi ponoszą odpowiedzialność na warunkach zapisów Kodeksu Cywilnego.
8.5. Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wskazanymi warunkami odpowiedzialności.

9. Zwrot biletu

9.1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu lub voucheru zakupionego w Serwisie, jeżeli spełnia warunki zwrotu narzucone przez Podmioty świadczące usługi oraz przed dniem określonym jako dzień rozpoczęcia realizacji usługi (np. data wjazdu, data zameldowania w hotelu). Bilety papierowe są zwracane tylko po ich fizycznym przesłaniu do Operatora serwisu. Bilet lub voucher powinien być dostarczony przed upływem terminu, w którym można dokonać zwrotu. Jeśli niemożliwe jest spełnienie tego warunku, bilet kolejowy powinien być ostemplowany na dworcu kolejowym jako nieużyty i przesłany do Operatora serwisu. W takim jednak przypadku o zwrocie decyduje Podmiot świadczący usługę po przeprowadzonej procedurze reklamacyjnej. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi jako podróżni, decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za usługę, chyba, że przy zamówieniu usługi w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety/vouchery w ramach jednej rezerwacji. W każdym przypadku zwrot biletu lub voucheru wiąże się z potrąceniem opłaty karnej naliczanej przez Podmiot świadczący usługę oraz opłaty transakcyjnej za udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu.
9.2. Wybrane taryfy lub szczególne warunki realizacji usługi Podmiotów świadczących usługę, mogą nie zezwalać na dokonanie jakichkolwiek późniejszych zmian lub zwrotów, nawet przed rozpoczęciem realizacji usługi (rezygnacja z przejazdu lub noclegu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej).
9.3. W celu dokonania zwrotu biletu Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie na numery podane na stronie Serwisu lub drogą elektroniczną – wysyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej BOK.
9.4. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lub voucher jest przesyłana Użytkownikowi tym samym kanałem, którym dokonał płatności za bilet, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Operatora serwisu kwoty od Przewoźnika. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Operatora serwisu.
9.5. Miejscówki wykupowane przez Użytkownika do biletu kolejowego – z uwagi na uregulowania Przewoźników najczęściej są niezwrotne, o ile w toku procesu transakcyjnego nie wskazano inaczej.

10. Wymiana biletu

10.1. W zależności od warunków określonych przez konkretne Podmioty świadczące usługi, Użytkownik może zmienić parametry zakupionych usług (wymienić zakupiony bilet/voucher na inny).
10.2. W celu dokonania wymiany Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie na numery podane na stronie Serwisu lub drogą elektroniczną – wysyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej BOK. W odpowiedzi pracownik BOK zweryfikuje możliwość zwrotu i wyliczy ewentualną kwotę zwrotu lub dopłaty. W przypadku konieczności dopłaty, zostanie wysłana do Użytkownika wiadomość email zawierająca link do dokonania płatności na stronie Operatora Płatności.
10.3. W przypadku wymiany biletu lub voucheru, Operator serwisu pobiera bezzwrotną opłatę manipulacyjną za każdy wymieniany bilet lub voucher (pasażera), w wysokości:
• dla biletów kolejowych krajowych – 10% ceny wymienianej usługi jednak w kwocie nie mniejszej niż 15 zł
• dla biletów kolejowych zagranicznych – 10% ceny wymienianej usługi jednak w kwocie nie mniejszej niż 30 zł
• dla biletów lotniczych Przewoźników IATA i nonIATA – 50 zł
• dla voucherów noclegowych – 30 zł

11. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia

11.1. Za usługi zakupione za pośrednictwem Serwisu lub BOK wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
11.2. W zależności od Podmioty świadczącego usługę będą to faktury własne TravelTECH lub wystawione w imieniu i na rzecz tego Podmiotu.
11.3. Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem BOK.
11.4. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej.

12. Szczególne uregulowania dotyczące podróży osób niepełnoletnich

Poszczególne Podmioty świadczące usługę w różny sposób regulują zasady podróży osób niepełnoletnich. W stosunku do osób poniżej 18. roku życia poszczególne Podmioty świadczące usługę mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące przejazdu. W przypadku osób poniżej 12. roku życia powinny one podróżować pod opieką. Przed kupnem biletu dla małoletniego podróżującego samodzielnie, Użytkownik musi zweryfikować możliwości samodzielnej podróży w regulaminie Podmiotu świadczącego usługę.

13. Reklamacje

13.1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów oraz voucherów można zgłaszać w formie pisemnej na adres Operatora serwisu, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w Serwisie. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Operator serwisu poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez Podmiot świadczący usługę.
13.2. Operator serwisu wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez inne podmioty, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Użytkownikom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Należy wskazać, iż usługa świadczona przez Operatora serwisu polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
14.3. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników Podmiotów świadczących usługi i innych służb, których poprawne działania są niezbędne do właściwego świadczenia usługi zakupionej przez Użytkownika, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego serwis informacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.

Zapisz się do newslettera

Akceptujemy płatności

  • visa
  • mastercard
  • bluemedia

Dołącz do nas

Wszelkie prawa zastrzeżone Transpomat 2017